แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - iAmtoto007

หน้า: [1] 2 3 ... 2471
1
คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4737

คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 25661
จำนวนหน้า 231 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
คำนำ
 
           คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ
           ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของ เนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมีขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงการในอนาคตสืบต่อไป
           สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดี เพื่อให้คงคุณภาพที่ดี
   พร้อมกันนี้สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมีใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้สนับสนุนตำราของสถาบันฯ
   ฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
 
สารบัญ
 
- ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- อำนาจหน้าที่
- ความรู้เกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
- รูปแบบการปกครอง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติติสิสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารการจัดการองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6180

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
9786164631465
 
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
การจัดทำระบบฐานข้อมูล
การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การจัดเก็บข้อมูล
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


3
ป.อาญา ฉบับปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_744712_th_7091621

ป.อาญา ฉบับปี 60
ผู้แต่ง : ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า : 284 หน้า 9786167970455
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ป.อาญา ฉบับ ปี 60" เล่มนี้ นำเสนอสาระสำคัญของประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2599
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
    หมวด 1 บทนิยาม
    หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา
    หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
                 ส่วนที่ 1 โทษ
                 ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
                 ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
    หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา
    หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด
    หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน
    หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
    หมวด 8 การกระทำความผิดอีก
    หมวด 9 อายุความ
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
    หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
    หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาญาจักร
    หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
    หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
    หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
    หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับยุติธรรม
    หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
    หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
    หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
    หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
    หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
    หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
    หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
     หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
     หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
     หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
     หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
ลักษณะ11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
     หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ
     หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
     หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
     หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
     หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
     หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
     หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
     หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก
     หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร
     หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียฐาน
     หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก
ลักษณะ 13 ความผิดเก็บกับศพ
ภาค 3 ลหุโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติว่าด้วยกระกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
    หมวด 1 บททั่วไป
    หมวด 2 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
    หมวด 3 หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
    หมวด 4 การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
    หมวด 5 บทกำหนดโทษ
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
     หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
    หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 2 การบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 3 การตั้งครรภ์แทน
    หมวด 4 ความเป็นบิดาและมารดาของเด็กและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 5 การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    หมวด 6 บทกำหนดโทษ
    บทเฉพาะกาล
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_744642.744712_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
Concept แค่ผิวดี ก็หล่อได้

รางวัลชนะเริศอันดับ1       10,000 บาทรองชนะเริศอันดับ1.            5,000 บาท
รองชนะเริศอันดับ2            3,000 บาท
รางวัลpopular vote.       10,000 บาท
รางวัลขวัญใจceoD-herb  3,000 บาท
เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะเริศ1-3
-รูปถ่ายตรงตามคอนเซป.         20
-องค์ประกอบภายในภาพ.        20
-ความคิดสร้างสรรค์.                15
-ความสวยงามของภาพ.           15
-ติดแฮทแท็คเงื่อนไขครบ.         5
-ผลโหวต (ยอดแชร์+ยอดไลค์) 25คะแนน


*เกณฑ์การตัดสินpopular vote จะพิจารณาจากยอดไลค์ยอดแชร์ที่เยอะที่สุด


เงื่อนไขการประกวด :เพศชายไม่จำกัดอายุ ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำหอมบลูสาหร่ายและโพสต์รูปพร้อมติด #โลชั่นน้ำหอม #โลชั่นบลูสาหร่าย #DHERB #ดีเฮิร์บ แท็กเพจ @dherbthailand (D-Herb-ดีเฮิร์บ)และเฟสบุ๊ค D-herb khunNot*หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมให้กองประกวด (แบรนด์) สามารถใช้ภาพถ่ายที่ผู้เข้าประกวดในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแบรนด์ รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกองประกวดในครั้งต่อไปได้

ติดต่อสอบถาม http://line.me/ti/p/CAfa8gqSGJ
เพจ https://www.facebook.com/DHerbThailand/

5
ปีใหม่นี้มาผอมกับ เซเว่นดี 7D กันเถอะมาทำความรู้จักกับ อาหารเสริม เซเว่น ดี 7D กันเถอะ" ปีใหม่นี้ "สาวๆที่ยังกังวลในหุ่นของตัวเองกินเซเว่นดี " 10 วัน "ผอมทันปีใหม่แน่นอน จะรอไรมาปลดล็อคหุ่นพังๆให้ปังกันเถอะค่ะ


- ดื้อยาแค่ไหนก็ลดได้
- ไม่มีสารอันตราย
- หยุดทานไม่โยโย่
- ไม่ใจสั่น
- ไม่เบลอ
- ไม่ต้องอดอาหาร
- ไม่กดประสาท
- เร่งเผาพลาญไขมันส่วนเกิน
- เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
- ไม่มีอาการหงุดหงิด
-ไม่มีอาการข้างเคียงปลอดภัย100% มีอย.รับรองร้านขายยา เภษัช ต่างแนะนำ


รีวิวผู้ใช้จริง
ยาลด น้ำหนักเซเว่นดี ยิ่งทานยิ่งลดใดเอาอยู่แน่นอน

6
ในช่วงปัจจุบันแทบทุกกิจการล้วนพากันเข้าไปสู่ระบบออนไลน์กันทั้งปวง อธิบาย ร้านดอกไม้ออนไลน์ ซึ่งแต่ก่อนนั้น เวลาเราจะส่งดอกไม้สักช่อ เนื่องในโอกาสต่างๆ วิธีสบายสุดในการสั่งช่อดอกไม้ ก็คือ การโทรศัพท์ไปสั่ง แต่จุดด้อยของการโทรศัพท์สั่งก็คือเราไม่ได้มีทางได้เห็นแบบช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ที่เราจะสั่งซื้ออาศัยความเชื่อใจฟังการบรรยายรูปพรรณสัณฐานการจัดช่อดอกไม้จากผู้ขาย แต่ในยุคปัจจุบันรูปการขายในหลายๆ ธุรกิจแปรไป มีความง่าย และง่ายขึ้น การสั่งดอกไม้จากร้านดอกไม้ออนไลน์ เราอาจเลือกแบบช่อดอกไม้สวยๆ แบบกระเช้าดอกไม้ แบบแจกันดอกไม้ ได้จากแคตตาล็อคออนไลน์ก่อนทำการสั่งซื้อ ขบวนการในการสั่งซื้อก็สะดวก และหวานคอแร้งมากขึ้น หลังจากที่ลองเสาะหาจากใน Google ดูมีร้านดอกไม้ที่ดูน่าสนใจอยู่หลายร้านด้วยกัน เราจะยกตัวอย่าง ร้านดอกไม้ออนไลน์ สัก 2-3 ร้าน มาดูกันว่ารูปแบบในการทำธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากแล้ว
ร้านดอกไม้ LLY
เป็นร้านดอกไม้ที่ดูน่าศรัทธา นอกจากกุสุมาลย์แล้ว ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท เช่น ช่อลูกโป่ง ลูกโป่งแฟนซี กล่องลูกโป่ง กระเช้าผลไม้ ร้านนี้มีแบบการจัดดอกไม้ให้เลือกมากมาย ดอกไม้ดูสดใหม่ สีสันสวยงาม ร้านนี้จะเปิดบริการมาเป็นเวลานานแล้วดูจากรีวิว คอมเม้นท์ต่างๆ จากผู้ซื้อที่ใช้บริการ ดูแล้วผู้ขายดูเป็นมืออาชีพมาก มี customer support คอยแชทตอบปัญหาอยู่ตลอด ให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี กรรมวิธีการสั่งซื้อ ก็ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ร้านดอกไม้ FFX
เป็นร้านดอกไม้ออนไลน์ อีกร้านที่หมู่และแบบของซื้อของขายให้เลือกมากมาย ร้านนี้นอกจากช่อดอก กระเช้าดอกไม้สวยๆ แล้ว ดูจะเด่นในเรื่องการจัดกระเช้าผลไม้ อีกด้วย ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ากระเช้าผลไม้จะมีค้าแบบออนไลน์พร้อมจัดส่งให้ถึงมือผู้รับเลย ซึ่งถ้าเราคิดว่าจะซื้อตะกร้าผลไม้เพื่อมอบให้ใครๆ เนื่องในหนทางต่างๆ คงจะมุ่งไปที่ซุปเปอร์มาเก็ต หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อไปเลือกซื้อหา แต่การซื้อแบบออนไลน์ก็มีความสะดวกขึ้นไปอีก ไม่ต้องเดินทางไปเลือกซื้อด้วยตัวเอง เพียงแค่เลือกกระเช้าผลไม้ที่ต้องการ แล้วทำการสั่งซื้อ กระเช้าผลไม้ ที่เราเลือกจับจ่ายใช้สอยก็พร้อมที่จะจัดส่งไปถึงมือผู้รับ ซึ่งดูแล้วเป็นวิธีการที่มีความสะดวก และรวดเร็ว ถนอมเวลาของเราไปได้มากทีเดียว
ถ้ามีช่องทางจะสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ ช่อลูกโป่ง เนื่องในโอกาสเทศกาลต่างๆ เช่น แสดงอานันท์  ช่อดอกกุหลาบวาเลนไทน์ ร้านดอกไม้ออนไลน์ เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเลือกที่ดีมากๆ เลย มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาเราได้เยอะมาก ถ้ามีโอกาสลองใช้บริการกันดู
 

Tags : ร้านดอกไม้,ร้านดอกไม้ ออนไลน์,ร้านดอกไม้ delivery

7
จัดการหมูหยองถูกปาก
มาลองทำ หมูหยอง รับประทานเองที่ทางเวสน์กันเถอะ หมูหยองอาหารที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน เป็นอาหารการกินแปรรูปจากหมูเนื้อแดง เป็นของกินที่คนไทยรู้จักกันดีมาเป็นเวลาช้านาน เป็นอาหารที่มักนำมากินกับข้าวต้ม โจ๊ก หรือนำไปประกอบของกินร่วมกับเมนูอื่นๆ เช่น ใช้ในการทำขนมปังไส้หมูหยอง หรือใช้ในการทำแซนวิชไส้หมูหยอง การทำเมนูหมูหยองมีอาหารในการทำอยู่ หลายขั้นตอนที่ต้องฝึกอยู่พอสมควร มีเทคนิคต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเลือกเนื้อหมูแดงไร้มัน เคล็ดลับในการทำให้ กรอบอร่อย โดยเนื้อหมูที่ใช้ในการประกอบเมนูหมูหยอง ควรเป็นเนื้อหมูไร้มัน โดยต้องนำมาต้มให้เนื้อหมูเปื่อย ซึ่งพอต้มจนได้เนื้อหมูที่เปื่อยแล้ว ถ้าจะทำให้กรอบอร่อย ต้องนำไปอบเพื่อไล่น้ำออกลูกจากเนื้อหมู ต่อจากนั้นอบไล่น้ำออกจากเนื้อหมูแล้ว หลังจากนั้นให้นำเนื้อหมูมาขยี้ หรือยีให้เป็นฝอยๆ เป็นเส้นๆ เราจะใช้วิธีทิ่มเนื้อหมูในครกก็ได้ หลังจากนั้นจึงนำไปคั่วในกระทะพร้อมกับปรุงรส แค่นี้เราก็จะได้หมูหยองหอมอร่อยไว้ กินที่บ้านวัตถุดิบในการทำมีดังนี้มาขึ้นต้นกันเลย
ขั้นตอนการทำหมูหยอง
มาเริ่มขั้นตอนแรก ทำความสะอาดเนื้อหมู หลังจากนั้นหั่นเนื้อหมูเป็นก้อนๆ โดยแล่ขนาดไม่ต้องใหญ่มาก โดยหั่นตามแนวยาวของเส้นเนื้อหมู เตรียมภาชนะสำหรับใส่ต้มใส่น้ำลงไปในภาชนะ 1.5 ลิตร จากนั้นต้มน้ำให้เดือด พอน้ำเริ่มเดือด ใส่ก้อนเนื้อหมูที่หั่นไว้แล้วลงไป ใส่เครื่องปรุงต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ โดยใส่ โป๊ยกั๊ก อบเชย ในระหว่างนี้ น้ำจืดเดือดในหม้อโกงจะมีฟองต้องคอยหมั่นตักฟองออกทิ้งอยู่เรื่อยๆ หลังจากตักฟองออกหมดใส่ผงพะโล้ลงไป แล้วใส่ซีซีอิ๊วดำ ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย เกลือ จากนั้นให้ปิดฝาหม้อ และต้มต่อไปอีกกะ 2 ชั่วโมง จนหมูยุ่ยนุ่ม เมื่อต้มจนเนื้อหมูสุกเปื่อยแล้ว ตักเนื้อหมูขึ้นมาพักก่อน รอให้เนื้อหมูเย็นตัวลง
นำเนื้อหมูพักไว้ เอามาตำยีในครก ให้เนื้อยุ่ยเป็นฝอย ให้ทำในขบวนการนี้จนเนื้อหมูยุ่ยหมดแล้ว
หลังจากนั้นให้นำเนื้อหมูที่ยุ่ยแล้วไปเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 82C. หรือ 180F. โดยใช้เวลาอบ 30 นาที เป็นการไล่น้ำและความชุ่มชื้นออกจากเนื้อหมู
ขั้นตอนต่อมานำเนื้อหมูที่ผ่านการอบแล้วมาคั่วต่อในกระทะ โดยเปิดไฟแรงปานกลางก็พอจะได้ไม่ไหม้ คั่วไปเรื่อยๆ จนสีออกสีเหลืองน้ำตาลๆ ก็จะได้หมูหยองกรอบๆ ต้องปาก ดูจากขั้นตอนการทำแล้วอาจจะดูยุ่งๆ แต่ลงมือทำจริง ไม่เกินความสามารถสักเท่าไหร่
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.losoth.com/index.php?topic=378338.new#new

Tags : หมูหยอง,หมูหยองกรอบ,หมูหยองโอทอป

8
          รถยกรถลากโทร.0819849610 กรุงเทพปริมณฑล บริการ24ชั่วโมง  ด้วยรถยกที่ทันสมัย รถสไลด์ออน รถสไลด์ถาดกอง หรือจะเป็นรถช้อนล้อ เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมพร้อม บริการทุกงาน ทุกที่ ทุกเวลา
           รถยกรถลาก บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ เคลื่อนย้ายรถมอไซค์ เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ รับจ้าทั่วไป ยกรถเสีย ยกรถใหม่ ยกรถเก่า ยกรถลงจากลานจอด ยกรถประกัน บริการยกรถฉุกเฉิน พนักงานขับรถมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกงาน ไม่ว่างานยากหรืองานง่าย จบทุกงาน ไม่ต้องเรียกรรถจากที่อื่น
ติดต่อสอบถามหรือเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ที่ www.รถยกรถลาก.net
ID LINE : anonton1976
Email : anonton1976@gmail.com
T : 0819849610

             

9
SEAWEED WHITE LOTION โลชั่นตัวบลูสาหร่ายโลชั่นตัวบลูสาหร่ายบำรุงผิวกาย ช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวกาย ผลัดเซลล์เก่าทิ้ง เผยผิวใหม่ มีออร่า ปรับสภาพผิวขาวมีประสิทธิภาพยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว ลงทุนเปิดบิลแค่1600฿ กำไร1300฿ (โลชั่นกำไรเท่าตั่ว) ??อยากมีชีวิตดี้ดีย์ ไม่ต้องกังวลเงินในกระเป๋าผู้ชายก็ใช้ได้น๊า ไม่ใช่แค่ผู้หญิงน๊า

10

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ครีมสาหร่าย สูตรเข้มข้นพิเศษใน 1 เดียว
#บำรุงเช้า
"ครีมกันแดด SUNSCREEN"
 "ออร่า ไวท์ไนท์ ครีม AURA WHITE DAY CREAM"
#ก่อนนอน
"ครีมสาหร่าย AURA SEAWEED CREAM"
"ออร่า ไวท์ไนท์ ครีม  AURA WHITE NIGHT CREAM"
- ช่วยฟื้นฟูพร้อมปรับสภาพสีผิว
- อุดมด้วยคุณค่าของโปรตีนถั่วเหลือง อาร์บูติน เรตินอลจากธรรมชาติ
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
- พร้อมยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน ช่วยให้ผิวขาวเนียนใส ผลัดเซลล์ผิวหมองคล้ำ ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม และสมานสีผิวจากการถูกทำร้ายของแสง UV
- พร้อมเสริมการทำงานของคอลลาเจนและอิลาสติน ช่วยกระชับผิวให้เนียนเด้ง กระจ่างใสจนคุณสังเกตได้
- ลดการเกิดสิว ฝ้ ากระ ริ้วรอย ความหมองคล้ำ รอยดำรอยแดง และผิวแพ้ง่าย
 กระปุกละ 250 บาท  ปริมาณ 10 กรัม
 สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?LINE :  https://goo.gl/P598GH
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.facebook.com/dherbthailand
www.dherbthailand.com

  คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..
Tel    : 0863379496
Link :
http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ

เซรั่มแอปเปิ้ล ออแกนิค ดีไหม
เซรั่มแอปเปิ้ล pantip
เซรั่มแอปเปิ้ล dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ลออแกนิค
เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์
เซรั่มแอปเปิ้ล ออแกนิค dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ลออแกนิค dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ล ทาตัว
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล pantip
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล ราคา
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล รีวิว
เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ ดีเฮิร์บ
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล คอลลาเจน
เซรั่มแอปเปิ้ลเขียว
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล pantip
สบู่ ส เต็ม เซลล์ แอ ป เปิ้ ล
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล คอลลาเจน
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเขียว
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล ราคา
เซรั่มสเต็มเซลล์แอ๊ปเปิ้ล
สบู่สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล
ครีมแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ alina
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเขียวผสมคอลลาเจนไนท์ครีม
เซรั่มปลาดาว pantip
เซรั่มปลาดาว พันทิป
เซรั่มปลาดาวดีไหม
เซรั่มปลาดาวของปลอม
เซรั่มว่านปลาดาว ขายส่ง
เซรั่มปลาดาวราคา
เซรั่มปลาดาวสีชมพู
ตัวแทน จำหน่าย เซ รั่ ม ว่า น ปลาดาว
เซรั่มน้ำดอกไม้ pantip
เซรั่มน้ำดอกไม้ราคา
เจลน้ำดอกไม้ สรรพคุณ
รีวิว เจลน้ำดอกไม้ pantip
เจลน้ำดอกไม้ ของปลอม
รีวิวเจลน้ำดอกไม้ พันทิป
เจลน้ำดอกไม้ ใครเคยใช้บ้าง
เจลน้ำดอกไม้ ดีจริงไหม

#DHerb_P

11
จัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM EGM ครบวงจร - Penguin
เผยแพร่โดย เพ็ญนภา 18 สิงหาคม 2561
จองตัวทีมเราสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการทำงานมามากกว่า20 บริษัท..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000% -สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบOneStop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #

จัดประชุมผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 086-337-9496(คุณน๊อต)
095-963-9696(คุณกิ้ว)


ราคาเบาๆ...กับการจัดงานที่มีระดับ....ทีมงานโปรเฟสชั่นนอลทุกคน...โปรโมชั่นวันนี้เรามั่นใจว่าถูกกว่าใคร... ไม่ต้องยุ่งยากเราจัดเตรียมให้ทุกขั้นตอน...ประมวลผลถูกต้อง 100% ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว) #agm#egmจัดประชุมผู้ถือหุ้นAGM EGMครบวงจร - Penguinเผยแพร่โดย NissaraKlamsri . 3 ธันวาคม 2017 . กรุงเทพมหานคร . โปรโมชั่นแรงก่อนใครสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยม..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไวถูกต้อง 1000% - สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบOneStop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร #agm#egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว) #agm#egmมืออาชีพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการทำงานมามากกว่า20 บริษัท..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000%

- สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบOneStop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #ประชุมผู้ถือหุ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่องาน : 086-337-9496(คุณน๊อต)
095-963-9696 (คุณกิ้ว)

www.penguinorganize.com
www.facebook.com/PenguinOrganize
#ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
#ผู้ถือหุ้นภาษาอังกฤษ
#ผู้ถือหุ้นรายใหญ่pantip
#ผู้ถือหุ้น คือ
#ผู้ถือหุ้นบริษัท
#ผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#ผู้ถือหุ้น ปตท
#หุ้น หลักทรัพย์
#ความรับผิดของผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#คุณสมบัติผู้ถือหุ้นบริษัท
#จํานวนผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด
#กรรมการบริษัทต้องมีกี่คน
#สรุปบริษัทจํากัด
#กฎหมายบริษัทจํากัด
#การถือหุ้นในบริษัทจํากัด
#สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
#สิทธิของผู้ถือหุ้นได้แก่อะไรบ้าง
#ความรับผิดของผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
#กรรมการ กับผู้ถือหุ้น ต่างกันอย่างไร
#คุณสมบัติผู้ถือหุ้นบริษัท
#สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีอะไรบ้าง
#ราคาหุ้น
#ราคาหุ้นวันนี้
#settrade
#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#ตลาดหุ้น
#set index ย้อนหลัง
#วิเคราะห์ตลาดหุ้น วัน นี้
#ราคาหุ้นย้อนหลัง
#วิเคราะห์ตลาดหุ้น วัน นี้
#ชื่อย่อตลาดหุ้นไทย
#ตลาดหุ้น คือ
#เปิดตลาดหุ้น 10 คู่วันนี้
#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#set index ย้อนหลัง
#ตลาดหุ้นยุโรป
#วิเคราะห์ตลาดหุ้น เอเชีย
ด 

12
จัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM EGM ครบวงจร - Penguin
เผยแพร่โดย เพ็ญนภา 18 สิงหาคม 2561
จองตัวทีมเราสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการทำงานมามากกว่า20 บริษัท..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000% -สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบOneStop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #

จัดประชุมผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 086-337-9496(คุณน๊อต)
095-963-9696(คุณกิ้ว)


ราคาเบาๆ...กับการจัดงานที่มีระดับ....ทีมงานโปรเฟสชั่นนอลทุกคน...โปรโมชั่นวันนี้เรามั่นใจว่าถูกกว่าใคร... ไม่ต้องยุ่งยากเราจัดเตรียมให้ทุกขั้นตอน...ประมวลผลถูกต้อง 100% ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว) #agm#egmจัดประชุมผู้ถือหุ้นAGM EGMครบวงจร - Penguinเผยแพร่โดย NissaraKlamsri . 3 ธันวาคม 2017 . กรุงเทพมหานคร . โปรโมชั่นแรงก่อนใครสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยม..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไวถูกต้อง 1000% - สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบOneStop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร #agm#egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่องาน : 086-337-9496 (คุณน๊อต) 095-963-9696 (คุณกิ้ว) #agm#egmมืออาชีพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง AGM/EGM.. พร้อมระบบที่พัฒนาจากทีมฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการทำงานมามากกว่า20 บริษัท..ประมวลผลรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง 1000%

- สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบOneStop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ
ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
สามารถตรวจสอบได้แบบ Real Times พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีให้กับองค์กร
#agm #egm #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #ประชุมผู้ถือหุ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่องาน : 086-337-9496(คุณน๊อต)
095-963-9696 (คุณกิ้ว)

www.penguinorganize.com
www.facebook.com/PenguinOrganize
#ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
#ผู้ถือหุ้นภาษาอังกฤษ
#ผู้ถือหุ้นรายใหญ่pantip
#ผู้ถือหุ้น คือ
#ผู้ถือหุ้นบริษัท
#ผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#ผู้ถือหุ้น ปตท
#หุ้น หลักทรัพย์
#ความรับผิดของผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#คุณสมบัติผู้ถือหุ้นบริษัท
#จํานวนผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด
#กรรมการบริษัทต้องมีกี่คน
#สรุปบริษัทจํากัด
#กฎหมายบริษัทจํากัด
#การถือหุ้นในบริษัทจํากัด
#สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
#สิทธิของผู้ถือหุ้นได้แก่อะไรบ้าง
#ความรับผิดของผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด
#สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
#กรรมการ กับผู้ถือหุ้น ต่างกันอย่างไร
#คุณสมบัติผู้ถือหุ้นบริษัท
#สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีอะไรบ้าง
#ราคาหุ้น
#ราคาหุ้นวันนี้
#settrade
#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#ตลาดหุ้น
#set index ย้อนหลัง
#วิเคราะห์ตลาดหุ้น วัน นี้
#ราคาหุ้นย้อนหลัง
#วิเคราะห์ตลาดหุ้น วัน นี้
#ชื่อย่อตลาดหุ้นไทย
#ตลาดหุ้น คือ
#เปิดตลาดหุ้น 10 คู่วันนี้
#ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#set index ย้อนหลัง
#ตลาดหุ้นยุโรป
#วิเคราะห์ตลาดหุ้น เอเชีย
ด 

13
โซลแฮร์  KERATIN
เผยแพร่โดย  เพ็ญนภา 16  มิ.ย 61
ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างเส้นผมที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงหนานุ่ม
ช่วยให้เส้นผมของคุณมีน้ำหนักสลวยจากโคนจรดปลายยิ่งขึ้นเหมาะกับผมที่แห้ง-แห้งเสียมาก ช่วยให้ผมแข็งแรงถึง 95% ปกป้องความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด100%
ใช้บำรุงผมและป้องกันเส้นผมแตกปลายหลุดร่วงก่อนวัยอันควรทนต่อมลภาวะแวดล้อมภายนอก
สูตรเร่งผมยาว กันผมชี้ฟูแห้ง หยาบกระด้าง

วิธีใช้ : 1. ใช้แทนครีมนวดผม หมักทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วล้างออก
2. ใช้อบไอน้ำ 20 นาที จะทำให้เคราติน ซึบซาบเข้าเข้าไปบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกมากขึ้น
3. ใช้ผสมน้ำยาโกรกถาวร ขั้นตอน (1) 3-4 ช้อนชาเพื่อบำรุงไม่ให้แกนผมแห้งเสีย
4 ช้อนชาเพื่อบำรุงไม่ให้แกนผมแห้งเสีย


  คลังสินค้าแบรนด์โซลแฮร์
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      https://www.facebook.com/KhunChaiNot      บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
#วิตามินแลสลวย
#ทรีทเม้นท์แลสลวยราคา
#ทรีทเม้นท์แลสลวยpantip
#ครีมหมักผมแลสลวย
#เจ้าของแบรนด์แลสลวย
#แคปชั่นแลสลวย
#แลสลวยรีวิว
#ยืดเคราตินรีวิว
#ทําเคราตินผมpantip
#เคราตินยี่ห้อไหนดี
#เคราตินผมราคา
#ยืดผม แบบ เครา ติ น ราคา
#ยืดเคราตินราคาเท่าไหร่
#ยืดเคราตินอยู่ได้กี่เดือน
#แชมพูที่มีเคราติน
#รีวิวทรีทเม้นท์ผม pantip
#ทรีทเม้นท์ผมเคราติน
#ทรีทเม้นท์ผมที่ร้าน
#ทรีทเม้นท์ผมวัตสัน
#ทรีทเม้นท์ผมคืออะไร
#ทําทรีทเม้นท์ผมราคา
#ทรีทเม้นท์ผมลอรีอัล
#ทรีทเม้นท์ผมโลแลน
#รีวิวครีมหมักผมpantip
#ครีมหมักผมเคราติน
#ครีมหมักผมbsc รีวิว
#ครีมหมักผมสําหรับผมยืด
#ครีมหมักผมโลแลนpantip
#ครีมหมักผมไบโอ
#ครีมหมักผม7-11
#ครีมหมักผมโลแลนสีม่วง
#ครีมหมักผมเคราติน
#ครีมหมักผมbsc รีวิว
#รีวิวครีมหมักผมpantip
#ครีมหมักผมสําหรับผมยืด
#ครีมบำรุง ผม go hair
#ครีมหมักผมไบโอ
#ครีมหมักผมโลแลนpantip
#ครีมหมักผมโลแลนสีม่วง
#ครีมนวดผมโซลแฮร์
#Seoul Hair keratin
#เคราตินโซลแฮร์
#ทรีทเม้นท์ผมโซลแฮร์
#เจ้าของแบรนด์โซลแฮร์
#CEOSEOULHAIR

14
เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในความต้องการศูนย์ซ่อม iPhone และคุณไม่ได้มีความคิดเดียวในวิธีที่คุณสามารถแก้ไขได้การหาศูนย์ซ่อม MacBook ที่ดีจะเป็นหนึ่งในโซลูชั่นแรกที่คุณสามารถคิด แม้ว่าจะมีศูนย์ซ่อม iMac หลายแห่งอยู่แล้ว แต่มีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
เมื่อใดก็ตามที่คุณมีปัญหากับคอมพิวเตอร์การหาศูนย์ซ่อม MacBook ที่ดีที่สุดที่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดที่พร้อมใช้งานจะช่วยให้คุณได้รับการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ประสบความสำเร็จ เคล็ดลับเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการซ่อมแซมอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ

เครดิตบทความจาก : http://macstn.com

Tags : ศูนย์ซ่อม MacBook, ศูนย์ซ่อม iPad, เปลี่ยนจอ MacBook

15
เสริมการใช้แรงงานเครื่องไม้เครื่องมือตระกูล Apple ด้วยสินค้าจาก Alto
เชื่อว่าในขณะนี้ อาจจะไม่มีผู้ใดที่ไม่ทราบแบรนด์ Apple ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ไฮเทคชนิดต่างๆ ยิ่งในตอนนี้ สินค้าจาก Apple ได้ปรับปรุงไปๆมาๆกกระทั่งก้าวข้ามความเป็นเครื่องใช้ไม้สอยไฮเทคปกติไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ก็ยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์จาก Apple ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหากแม้ราคาจะค่อนข้างจะสูงอยู่ก็ตาม
.

.
ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์จาก Apple นั้นมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นไอโฟน ไอพอด ไอแพด สมาร์ทวอตช์อย่างคุณไม่อาจมองผ่านไปได้ ก็คือการหาวัสดุอุปกรณ์เสริมมาคุ้มครองผลิตภัณฑ์จาก Apple อย่าคิดว่าไม่มีความจำเป็น เพราะถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจาก Apple จะผ่านการทดสอบมาแล้วว่าทนกระแทกได้ ทนน้ำได้ แต่หากไม่มีสิ่งใดหุ้มห่อเลย เมื่อถูกกระแทก ต่อให้อุปกรณ์ไม่พังทลาย ก็ต้องกำเนิดริ้วรอยที่ทำให้วัสดุอุปกรณ์จะต้องเสื่อมราคาลงอย่างแน่นอน Alto ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองป้องกันเครื่องใช้ไม้สอย Apple จากอันตรายต่างๆนี้ จึงได้คิดค้น และผลิตวัสดุอุปกรณ์เสริมสำหรับ Apple มีให้ผู้ใช้ทุกคนได้เลือกซื้อไปใช้กันในราคาที่ไม่สูง แถมยังมีคุณภาพดี สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจากอันตรายต่างๆได้อย่างไม่ต้องสงสัย
.
สินค้าที่ Alto ทำขึ้นมานั้น ปัจจุบันมีอยู่ 2 จำพวกใหญ่ๆดังเช่น เคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ และก็สายรัดสำหรับนาฬิกา Apple Smart watch ขอเริ่มจากเคสก่อน เคส Alto เป็นเคสที่สามารถใช้งานได้ทั้งกับไอพอดและก็ไอโฟน เนื่องมาจากถูกดีไซน์มาให้มีขนาดกำลังเหมาะสม ใส่กับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งยัง 2 นี้ได้แบบไม่มีหลวม และที่สำคัญเป็นสามารถปรับขนาดได้ตามใจชอบ อย่างเช่นถ้าคุณนำไปใส่ไอพอด ที่โดยธรรมดาจะมีขนาดเล็กกว่าไอโฟน คุณก็สามารถดึงขอบเคสลงมาให้กระชับมากยิ่งขึ้นได้ ส่วนถ้าเกิดนำไปใส่ไอโฟนที่มีขนาดใหญ่กว่า คุณก็แค่กางขอบเคสออกให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถสวมกับไอโฟนได้แบบกระชับแล้ว ซึ่งเคส Alto ถูกออกแบบออกมาให้มีนานัปการสีสัน ทั้งยังโทนสีใหม่ๆเชื้อเชิญให้กำเนิดความคล่องแคล่ว โทนสีอ่อนๆสบายๆหรือโทนสีเข้มๆดูแล้วสง่าผ่าเผย ก็มีให้คุณเลือกไปใช้กันได้ตามใจชอบ แถมยังมีทั้งเคสรุ่นมีฝาปิดข้างหน้า และรุ่นที่ไม่มีฝาปิดด้านหน้า คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามจุดหมายของคุณ ถ้าอยากได้การคุ้มครองป้องกันที่เหนือชั้น ก็ควรจะเลือกเคสที่มีฝาปิดหน้าจอด้วย แต่ถ้าเกิดอยากเคสที่ได้ทั้งยังการปกป้องคุ้มครอง รวมทั้งตกแต่งให้ไอโฟนของคุณดูเก๋เพิ่มขึ้นด้วย ก็ขอชี้แนะให้เลือกเคสที่ไม่มีฝาปิดด้านหน้า เพื่อเพิ่มความทันสมัยให้กับเครื่องไม้เครื่องมือของคุณ นอกเหนือจากนี้ เคส Alto ยังเป็นเคสที่ทางบริษัท Alto ได้คิดค้นมาให้มีคงทนถาวรสูง สามารถมทนต่อการกด กระแทก บีบอัดได้ รวมทั้งทนต่อน้ำแล้วก็ความชื้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย คุณก็เลยมั่นอกมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณสวมเคสให้กับไอโฟนหรือไอพอดของคุณ เครื่องใช้ไม้สอยดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะได้รับการป้องกันจากอันตรายต่างๆช่วยให้มีอายุการใช้งานช้านานขึ้น และไม่เสื่อมค่าด้วยเหตุว่าเกิดริ้วรอย รอยแผลเพราะอุบัติเหตุได้
เคสของ Alto ก็เลยเป็นเคสที่ใช้งานได้อย่างสวยงาม รวมทั้งคุ้มครองปกป้องไอโฟน ไอแพด ได้อย่างเหนือชั้นตามที่ Alto ได้เอาจริงเอาจังตลอดมาจริงๆเว้นเสียแต่เคส Alto ยังผลิตและก็จัดจำหน่ายสายสำหรับรัดข้อมือสำหรับนาฬิกา Apple Smart Watch อีกด้วย
.

.
สำหรับคนที่ใช้นาฬิกา Apple Smart Watch อย่างคุณ คงเคยพบกับปัญหาสายนาฬิกาชำรุด ฉีกให้ขาด หรือหักด้วยเหตุว่าการกดทับ หรือไม่ก็เสื่อมสภาพด้วยเหตุว่าใช้งานมาแล้วเป็นเวลานาน Alto ได้คิดค้นสายเกี่ยวนาฬิกาซึ่งสามารถเอามาใส่กับ Smart watch ได้ ถ้าเกิดคุณมีปัญหาสายเสียสลายตัว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลหรือกลุ้มใจอีกต่อไป คุณสามารถนำสายนาฬิกาจาก Alto ไปแปลงได้เลย มีให้เลือกหลายดีไซน์ หลายสี คุณสามารถเลือกซื้อได้ ส่วนการนำไปใส่กับ Smart watch ก็ทำได้อย่างง่ายๆเพียงแค่คุณถอดสลักที่ยึดสายนาฬิกาสายเดิมออก แล้วถอดสายที่ชำรุดทรุดโทรมทิ้งไป หลังจากนั้นนำสายใหม่จาก Alto ต่อเข้าไปในที่ยึดสายคล้อง แล้วใช้สลักที่ถอดไว้มาตรึงให้สายนาฬิกาอยู่ เท่านี้ก็เรียบร้อย ซึ่งสายนาฬิกา Alto นอกจากจะมีความสวย ปรับลุคส์ของคุณให้ดูดีขึ้นได้แล้ว ยังเป็นสายนาฬิกาที่ทนต่ออันตรายทุกอย่าง แม้คุณจะเผลอทำน้ำหกใส่ นั่งทับ หรือวางข้าวของทับ สายนาฬิกา Alto ก็จะยังคงความคงทนไว้ได้อยู่เสมอ ไม่มีประเด็นการพับ หัก กระทั่งคุณต้องไปหาซื้ออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนแปลงแน่ๆ แต่อย่างไรก็ดี ขอให้คุณระแวดระวังการใช้สายนาฬิกา Alto ไว้ภายในระดับหนึ่งด้วย อย่าเผลอนั่งทับเป็นประจำหรือวางทิ้งเอาไว้จนสัตว์เสี้ยงหรือเด็กนำไปเล่นโดยพลการ เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะสายนาฬิกามีความทนทานมาก แม้กระนั้นถ้าหากได้รับความเสื่อมโทรมอยู่เสมอๆก็เสี่ยงต่อการเสียหายได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดคุณเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือตระกูล Apple เป็นส่วนใหญ่ แล้วกำลังประสบกับปัญหาต้องมาคอยระวังอุปกรณ์ของตัวเองจากอันตรายต่างๆที่ครั้งคราวก็ป้องกันได้ทัน บางโอกาสก็คุ้มครองป้องกันไม่ทัน เราขอชี้แนะให้ท่านซื้อเครื่องมือเสริมจาก <a กระเป๋าใส่มือถือ Alto ดังเช่นเคส สายนาฬิกาชนิดมีความคงทนพิเศษมาใช้งาน ยืนยันว่าคุณจะลืมปัญหาดังที่กล่าวถึงมาแล้วไปได้เลย เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ Alto มีประสิทธิภาพการคุ้มครองป้องกันสูง สมกับที่บริษัทได้คิดค้น และไม่อยู่นิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่แข็งแรงยิ่งกว่าออกสู่ตลาดเสมอ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง
.
เคสหนังไอโฟน Alto https://www.koan.co.th/alto

Tags : Alto,กระเป๋าใส่มือถือ Alto

หน้า: [1] 2 3 ... 2471