แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Treekaesorn

หน้า: [1] 2 3 ... 3772
1ติวสอบท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

การสอบราชการส่วนท้องถิ่น คือ ?

การสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการ เรียกว่ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยสถานที่ทำงาน ตามหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเภทไทย โดยมีตำแหน่งเป็น ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง คือ
      1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เรียกว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      2. เทศบาล เรียกว่า พนักงานเทศบาล
      3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบต.) เรียกว่า พนักงานส่วนตำบล
      4. เมืองพัทยา เรียกว่า พนักงานเมืองพัทยา

คำถาม : ถ้าสอบไม่ผ่าน ภาค ก. ก.พ. สามารถสมัครสอบราชการส่วนท้องถิ่นได้ไหม ?
คำตอบ : สามารถสมัครสอบได้ เพราะสอบเป็นข้าราชการคนละประเภท และมีการจัดสอบคนละสนาม
             1. สอบภาค ก. ก.พ. สอบแข่งขันเพื่อเป็น "ข้าราชการพลเรือนสามัญ"
             2. สอบราชการส่วนท้องถิ่น สอบแข่งขันเพื่อเป็น "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"


การสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 สอบวิชาอะไรบ้าง ?
1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนน 100 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน
3. ผู้สอบผ่านทั้ง 2 ภาค มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนน 100 คะแนน

1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ท้องถิ่น) คะแนน 100 คะแนน

วิชาที่ใช้ สอบภาค ก. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ติวท้องถิ่น)

       1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนน 30 คะแนน (คณิต)
    1.1  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
    1.2  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น
      - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
      - โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
    1.3 ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
    1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

       2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนน 30 คะแนน (กฎหมาย)
    เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
    2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
    2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
    2.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    2.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
    2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       3. วิชาภาษาไทย คะแนน 20 คะแนน
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

       4. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน 20 คะแนน
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน
    - ประเภททั่วไป ระดับ ระดับปฏิบัติงาน (ปวช ปวส)
    - ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ (ป ตรี)

เนื้อหา ขอบเขต ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ข.
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกระทรวงมหาดไทย
3. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
4. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
5. ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง
6. ความรู้ด้านวิชาการปกครอง
7. การบริหารราชการแนวใหม่
8. หลักธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงานงานส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ข.
1. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2 )
 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ต้องผ่านภาค ก และภาค ข ก่อนจึงมีสิทธิ์สอบ เป็นการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

สนใจ.......สมัครติวสอบราชการส่วนท้องถิ่น ติวสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

คลิกดูรายละเอียดได้ที่........ www.Tuinationline.com เปิดรับสมัครเร็วๆนี้

พร้อมราคาโปรโมชั่น ติดต่อ สอบถาม โทร. 085-5529560 , 02-319-7293
   
Line ID : @tuinationline

2
ในยุคที่โรคภัยไข้เจ็บบนโลกนี้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างในตอนนี้ เหล่าคู่รักสุขภาพคนจำนวนไม่น้อยต่างหันมาบริหารร่างกาย เพิ่มความฟิตให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้น เพราะเหตุว่ามีความคิดว่าการออกกำลังกาย จะช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไกลห่างจากโรคได้ ซึ่งที่แท้ก็เป็นแบบนั้น ถ้าหากว่าคุณหมั่นบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว ร่างกายของคุณจะแข็งแรง สู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ซึ่งคนที่ออกกำลังกายเสมอๆ ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย
 
การบริหารร่างกาย ในตอนนี้มีอยู่หลายแนวทาง ตั้งแต่วิธีการทำกายบริหาร การวิ่ง เชือกออกกำลังกาย รวมไปถึงการว่ายน้ำ โดยการบริหารร่างกายแต่ละแบบต่างก็ได้ผลลัพธ์ที่นานับประการ แม้กระนั้นเป็นที่รู้กันว่า ถ้าอยากจะออกแรงให้ได้กล้ามเนื้อขา จึงควรใช้กรรมวิธีการกระโดดเชือก แต่การบริหารร่างกายด้วยแนวทางลักษณะนี้จะไม่สามารถทำได้เลย ถ้าหากว่าคุณขาดอุปกรณ์อย่างเชือกกระโดด ซึ่งเชือกกระโดด ในตอนนี้มีการผลิตออกมาเยอะมากหลายยี่ห้อ ตัวอย่างยอดนิยมมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเชือกบริหารร่างกาย smart rope นี่เอง เนื่องมาจากเป็นเชือกกระโดดที่ใช้งานง่าย สิ่งของมีความทนทาน อายุการใช้งานช้านาน
 

 
เยี่ยมชมเว็บไซต์ เชือกกระโดด https://www.koan.co.th/brand/smart-rope.html
 
แต่ว่าการใช้เชือกกระโดดสำหรับในการออกกำลังกายนั้น คุณต้องทำอย่างถูกวิธี ด้วยเหตุว่าถ้าหากว่าคุณบริหารร่างกายอย่างไม่ถูกแนวทาง ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายกับร่างกายได้ เพราะฉะนั้นในวันนี้ พวกเราจะมาดูกันว่า เมื่อปรารถนาใช้เชือกกระโดดอย่าง smart rope สำหรับการบริหารร่างกายนั้น คุณต้องทำเช่นไร ก็เลยจะทำให้การออกกำลังกายได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 
      1. ก่อนที่คุณจะใช้เชือกออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ คุณต้องวอร์มร่างกายให้เข้าที่เข้าทางก่อน อย่าเพิ่งจะรีบตะบี้ตะบันกระโจนอย่างตั้งใจ ด้วยเหตุว่าจะทำให้กล้ามเนื้อได้รับความย่ำแย่ โดยแนวทางอบอุ่นร่างกายสามารถทำไหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเหยาะๆอยู่กับที่ ให้มีความรู้สึกว่าเริ่มมีเลือดสูบฉีดไปทั่วร่าง หรือจะใช้วิธีกระโดดเชือกแบบช้าๆเบาๆก็ได้เช่นเดียวกัน
      2. การออกกำลังกายด้วยแนวทางกระโจนเชือก ควรเริ่มจากผู้กระทำระโดดเบาๆก่อน เมื่อร่างกายเริ่มคุ้นเคยแล้วจึงเบาๆเพิ่มความเร็วสำหรับเพื่อการกระโจน จะช่วยให้คุณสามารถออกกำลังกายด้วยแนวทางกระโจนเชือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกอิดโรยน้อยกว่าธรรมดา
      3. ระหว่างการกระโดดเชือก ควรจะตั้งค่าความสูงสำหรับการกระโจนให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ เพราะเหตุว่าถ้าเกิดกระโดดต่ำเกินความจำเป็น จะมีผลให้ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานระหว่างการกระกระโดดสักเท่าไหร่ แต่หากกระโดดสูงเหลือเกิน ก็จะทำให้อีกทั้งกล้ามเนื้อแขน รวมทั้งกล้ามขาจำเป็นต้องทำงานมาก ตามมาด้วยการบาดเจ็บอย่างไม่คิดได้ ซึ่งโดยธรรมดา การกระโดดเชือกในความสูงที่เหมาะสม น่าจะอยู่ที่ระหว่าง 50-70 เซนติเมตรจาพื้นด้านล่าง หรือบางบุคคลบางทีก็อาจจะต่ำลงมากยิ่งกว่านี้ก็ได้ ถ้าว่าตัวเองมีความสูงไม่มากมาย หรือมีแรงไม่พอที่จะกระโจนเชือกแบบสูงๆได้
      4. เมื่อกระโจนเชือกไปได้สักพักแล้วอยากหยุด อย่าหยุดแบบเฉียบพลัน ชนิดที่ว่าคิดจะหยุดก็หยุดโดยทันที เหตุเพราะจะมีผลให้กล้ามได้รับความเสื่อมโทรม หรืออัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากปกติไป ให้คุณใช้แนวทางกำหนดหยุด แล้วหลังจากนั้นค่อยๆลดความเร็วในการกระโจนลง จากที่เดิมบางครั้งอาจจะกระโจนได้ 40 ครั้งต่อนาที ก็ค่อยๆลดกระทั่งเหลือ 35 30 25 20 10 ครั้งต่อนาที จนถึงเมื่อคิดว่าร่างกายสามารถปรับตัวกับการหยุดกระโจนเชือกได้แล้ว แล้วก็ค่อยหยุดผู้กระทำระโดดลง

ด้วยวิธีการดังที่กล่าวถึงแล้วนี้ จะช่วยให้คุณสามารถใช้เชือกกระโดดเพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเจ็บของกล้ามเนื้อตามมา แถมยังช่วยทำให้คุณได้กล้ามแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย
 
ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่า ปัจจุบันนี้เชือกสำหรับออกกำลังกายมีการผลิตออกมาอยู่ล้นหลามหลายยี่ห้อ ที่พวกเรานำมาเอ๋ยถึงบ่อยๆก็คือยี่ห้อ smart rope ผู้คนจำนวนมากที่อ่านมาถึงตรงนี้ อาจจะมีความข้องใจอยู่ว่า ทำไมพวกเราก็เลยต้องใช้เชือกออกดกำลังกายจาก smart rope ที่แพงค่อนข้างสูงด้วย ถ้าเกิดต้องการกระโดดเชือกจริงๆใช้เชือกราคาต่ำๆก็คงจะได้ ขอบอกเลยว่า เชือกกระโดดจาก smart rope ได้รับการออกแบบมาให้รองรับการออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยม ตัวเชือกถูกสร้างจากอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักพอสมควร คุณสามารถเหวี่ยงกระทั่งแปลงเป็นวงสำหรับกระโจนได้อย่างสะดวก ต่างจากเชือกออกกำลังกายราคาไม่แพงๆที่มักทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเกินไป เมื่อคุณเหวี่ยงเชือกขึ้น เชือกจะตกลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างมาก หรือบางทีอาจจะส่งผลให้คุณสะดุดเชือกระหว่างที่กำลังกระโจนอยู่จนจะต้องล้มลงมา เกิดอาการบาดเจ็บกันไปอีก รวมทั้งเนื่องจากว่าเชือกกระโดดจาก smart rope มีน้ำหนักที่สมควร ทำให้ท่านสามารถออกแรงเหวี่ยงดังที่ต้องการได้โดยง่าย ช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อแขนได้เป็นอย่างดี ดังนี้ การออกกำลังด้วยเชือก smart rope ก็ต้องเป็นไปด้วยแนวทางที่ถูกต้องดังที่กล่าวไป
 
ด้วยเหตุนั้น ถ้าหากคุณต้องการเชือกกระโดดดีๆสักเส้นไว้ใช้งาน ขอชี้แนะว่าไม่ควรพลาดเชือกออกกำลังกายจาก smart rope ไปด้วยประการทั้งปวง โดยคุณสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้ ตามร้านค้าจำหน่ายเครื่องไม้เครื่องมือกีฬาทั่วๆไป รวมทั้งบนเว็บต่างๆที่มีการลงประกาศขายของชิ้นนี้ การันตีว่าหากคุณได้ทดลองใช้เชือกกระโดด smart rope คุณจะติดใจ แล้วอยากออกกำลังกายด้วยวิธีการกระโจนเชือกบ่อยๆทุกวี่ทุกวันอย่างแน่แท้
 
เชือกออกกำลังกาย https://www.koan.co.th/brand/smart-rope.html

Tags : เชือกกระโดด,เชือกออกกำลังกาย,smart rope

3
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาคพร้อมเฉลยอธิบาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5015

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาคพร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
การจัดทำแบบแปลนระบบไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/354

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

4
เลือกเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีมามิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงให้สวยสดงดงามใสในสสไตล์ของตัวเอง
เมื่อกล่าวถึงเทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลียอดนิยมในตอนนี้อย่างยิ่ง อาจจะหนีไม่พ้น เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ด้วยความที่เราได้รับอิทธิพลในด้านแฟชั่นและการแต่งตัวมาจากนักแสดง ศิลปินนักร้องเกาหลีนั่นเอง ซึ่งวันนี้พวกเราจะพาสาวๆทุกคนไปแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี โดยการไม่กช์แอนด์แมทช์ ซึ่งรับประกันว่าเป็นไอเดียสำหรับในการนำมาแต่งตัวตามแฟชั่นได้เลยค่ะ ถ้าเกิดพร้อมแล้วไปมองกันเลย
.

.
ชุดที่ 1 เสื้อผ้าเกาหลีกับกระโปรงยีนส์ ใส่คู่กับรองเท้าคัชชู
ซึ่งแน่ๆว่า กระโปรงยีนส์นั้นเป็นไอเทมที่สาวๆควรมีติดตู้ที่มีไว้ใส่เสื้อผ้าไว้ ด้วยเหตุว่ากระโปรงยีนส์สามารถเอามาไม่กซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีได้หลายแบบ ดังเช่น เสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อแขนเดี่ยว หรือเสื้อปาดไหล่เป็นต้น ที่สามารถเพิ่มลุคให้ดูน่ารัก สวยหวานได้โดยการใส่คู่กับรองเท้าคัชชูสีสันพาสเทล ก็จะก่อให้ลุคนี้ดูเป็นสาวมั่น และก็น่ารักน่าเอ็นดูแบบสาวเกาหลีได้เลยทีเดียวค่ะ
ชุดที่ 2 เสื้อยืดลายน่ารักกับกระโปรงสีขาว ใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบ
เชื่อเลยว่าค่ะว่าสาวๆหลายคนอาจมีเสื้อเกาหลีลายน่ารักๆติดตู้ที่มีไว้ใส่เสื้อผ้าขั้นต่ำก็ 1- 2 ตัวจริงไหมค่ะ ซึ่งสามารถนำเสื้อยืดลายที่สาวๆชอบพอมาไม่กแอนด์แมทช์กับกระโปรงสีขาว สำหรับชุดนี้เหมาะสำหรับไปเดินเที่ยว ชิวๆเดินห้าง รับประทานข้าว ดูหนัง แล้วชุดนี้ยังใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบสุดโปรด กับกระเป๋าสะพายข้างน่าๆสักหนึ่งใบเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ลุคสำหรับการแต่งตัวเป็นสไตล์เกาหลีแล้วล่ะค่ะ
.

.
ชุดที่ 3 แจ็คเก็ตยีนส์กับชุดเดรส ใส่คู่กับแว่นดำ
ซึ่งเสื้อยีนส์นั้น สามารถนำมาเป็นเสื้อระอุลมกับชุดเดรสสั้น สายผู้เดียวได้ ซึ่งจะไม่ทำให้ดูโป๊ะจ้าย แล้วก็ยังเพิ่มลุคในแบบชิคๆพร้อมใส่คู่กับแว่นตากันแดดที่กับคุณ ยืนยันได้เลยว่า ผู้หญิงจะมองน่าสนใจเพิ่มลุคคูลๆเท่ห์ ในแบบสาวเปรี๊ยวเลยทีเดียวนะคะ
.

.
ชุดที่ 4 ชุดเดรสกับรองเท้าส้นสูง
นั้นมีให้เลืดกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสแนวน่าหลงใหล เกาะอก หรือจะเป็นชุดเดรสในสไตล์สาวหวาน ซึ่งผู้หญิงสามารถเลือกชุดเดรสที่เข้ากับลักษณะท่าทางของตนเองได้ และการใส่ชุดเดรสกับรองเท้าส้นสูงก็สามารถที่จะช่วยให้เรียวขาของผู้หญิงดุยาวขึ้น หุ่นเปรียวขึ้นอีกด้วยนะคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับการนำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีมาไม่กซ์แอนด์แมทช์ ซึ่งรับรองได้ว่างามและถูกอกถูกใจผู้หญิงอย่างแน่นอน และก็ผู้หญิงสามารถเข้าไปเลือกเสื้อผ้าเกาหลีเพิ่มอีกได้ที่ www.adextrastyle.com ซึ่งรับรองว่าที่นี่มีเสื้อผ้าล้นหลามหลายแบบให้ผู้หญิงได้ช้อปปิ้งอย่างเพลินกันเลยค่ะ อยากเปลี่ยนแปลงลุคในการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นแบบนำเทรนด์ ไม่เชย จำต้องตรงนี้เท่านั้นนะคะ
.

.
สนใจเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี หาซื้อได้ที่นี่ http://www.adextrastyle.com
Website เสื้อผ้าเกาหลี http://www.adextrastyle.com

Tags : เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี,เสื้อผ้าเกาหลี,ชุดเดรส

5
ไฟล์ eBook คู่มือ นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4797

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารสารบรรณและธุรการ รหัสตำแหน่ง 107  กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
การใช้งาน Microsoft Office
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Express
แนวข้อสอบ MicrosoftWord
แนวข้อสอบ MicrosoftExcel
แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint
แนวข้อสอบ Outlook Express
เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนหนังสือราชการ
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
เจาะข้อสอบ งานธุรการ
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
- การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบเรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เข้าดูยูทูบสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เข้าดูเว็บที่เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี


 
  
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี,แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี,โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี

8
A PLACE TO EAT, DRINK, LISTEN.
.

.
Caf? del Mar Pattaya Beach Club now offers guests the ultimate Caf? del Mar experience combining the elements of Caf? del Mar Music, Dining, Entertainment, Fashion and Art into one - bringing a part of Ibiza to Pattaya or Beach restaurant in Pattaya. It boasts a Mediterranean lifestyle experience, paying homage to fresh food, signature cocktails, quality wines, the sun, and time with friends in a stunning beach front location. It's all about first-class chillout music, high-quality snacks, outstanding cocktails, the ever-changing beachfront atmosphere, looking good and feeling better. Music lovers are welcome, with the finest in House, Nu Disco and Balearic sounds and local and International DJs entertaining seven days a week as you celebrate the Sunset in style.
.

.
The Original Sunset Session is the highlight of any day at Caf? del Mar Pattaya Beach Club, and it's the perfect metaphor for a day at a venue of this calibre. Few natural sights are so simple yet so special as a sunset. They happen every day, yet each is unique. Plus they are always better by the sea. Put a great soundtrack in the background and brand's signature Fire Show performance at the end to light up the night and you've got the makings of a great evening. It's the feat of making the remarkable approachable that makes Cafe del Mar Pattaya Beach Club so special. It's a place to go to do nothing but relax and take it easy, which is made possible by the tireless efforts of the club staff. All you have to do is book a seat to be treated like royalty for the day.
.

.
You'll get the finest food and drinks brought right to your oversized daybed, great Balearic beats played for your entertainment, a 600-square-metre infinity pool at your disposal and the sun setting into the Gulf of Thailand right in front of you. If you feel like doing anything, you have the option of lying down until the feeling passes.
.

.
The Beach Club or Pattaya beach club experience is not an escape from life. Instead, it's a place you go to make sure you don't miss out on life. The good things are amplified and enjoyed while the bad things are left at the door. It's about making a space to be yourself at your best and to soak up some sun and positivity. As with most things, it's best shared with good friends, but can be enjoyed alone and there's always the chance of making new friends at the club. It's only natural that, once you arrive at Caf? del Mar Pattaya Beach Club, you won't want to leave. Fortunately, the facilities are designed around allowing you to spend the whole day in this unique atmosphere. There are changing rooms, showers, lockers, multiple dining options, signature entertainment and a vibe that evolves throughout the day, keeping things interesting and exciting well into the night.
.

.

.
Join our mailing list and follow the journey on Facebook and Instagram!
.

.

.
Why must to Beach restaurant in Pattaya, We have answer !
Website Pattaya nightlife https://cafedelmarpattaya.com

Tags : Pattaya beach club,Pattaya nightlife

9
บริษัท เคจีเอส จำกัด สำนักงานใหญ่ มีจำหน่าย ถุงมือผ้า หลายขนาด ขาย เช่น ถุงมือสีขาวขอบแดง ขนาด4ขีด ถุงมือเทาขอบแดง ขนาด4ขีด ถุงมือขาวขอบเขียว ขนาด5ขีด ถุงมือขาวขอบส้ม ขนาด6ขีด ถุงมือขาวขอบเหลือง ขนาด7ขีด แล้วก็ถุงมือเทาขอบเหลือง ขนาด7ขีด
ราคาโรงงาน เริ่มต้นที่ราคา 36 บาท พวกเรา ปลีก และก็ส่ง  หรือ พอใจเป็นผู้แทน สามรถติดต่อเข้ามาถามได้ พึงพอใจติดต่อ ได้ที่ บริษัท เคจีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)  อาณาจักรอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการ 1525-1525/1 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร.081-901-1448 FAX.02-7584800 www.kgs.co.th อยากเห็นภาพผลิตภัณฑ์จริง แอดไลน์ 0819011448 ค่ะ

เครดิตบทความจาก : http://www.kgs.co.th/?page_id=660

Tags : ถุงมือผ้า,ถุงมือผ้าราคาโรงงาน,ถุงมือ

10
วิธีการสำหรับเลือกซื้อซองไปรษณีย์ที่มีคุณภาพตัวช่วยที่สำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์
.

.
ในตอนนี้ผู้คนพึงพอใจเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์กันจำนวนมาก เพราะเทคโนโลยีมีความล้ำยุครวมทั้งเข้าถึงฝูงคนได้มากกว่าเดิม สามารถทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ตัวช่วยที่สำคัญของกระบวนการทำธุรกิจออนไลน์เป็นการบรรจุสินค้าใส่ลงไปในกล่องไปรษณีย์หรือซองไปรษณีย์เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนั้นทำธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือบริษัทร้านค้าต่างๆที่ขายสินค้าผ่านออนไลน์ก็ตาม จะต้องเลือกซองไปรษณีย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะมีวิธีการเลือกอย่างไรไปดูกันเลย
.

.
ก่อนที่จะไปเลือกกล่องไปรษณีย์หรือซองไปรษณีย์รวมถึงซองพลาสติกนั้น มารู้ปัญหากันก่อนดีกว่าว่าเพราะเหตุไรจะต้องเลือกซองไปรษณีย์ กล่องบรรุจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพราะเหตุว่าการจัดส่งสินค้าภายในประเทศหรือต่างถิ่นนั้นจะมีระบบการส่งสินค้าทั้งไปรษณีย์ไทยแล้วก็บริษัทขนส่งเอกชนต่างๆด้วยเหตุผลดังกล่าวสินค้าที่อยู่ในกล่องต้องถูกแพ็คอย่างยอดเยี่ยมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงทนทาน โดยเฉพาะทนต่อแรงชน ทนน้ำ ซึ่งในการเลือกใช้ซองไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์หรือซองพลาสติก นั้น ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับสินค้าด้วย ถ้าว่าผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเสื้อผ้า ก็ควรเลือกเป็นซองพลาสติกกันน้ำ จะดีมากยิ่งกว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ทั่วๆไป ซึ่งปัญหาที่เจอของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั้น ก็คือกล่องผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพกล่องฉีกหรือขาดขณะขนส่ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในได้รับการกระทบกระเทือนหรือเสียหายได้ รวมทั้งก่อปัญหากับลูกค้าที่ได้รับสินค้าแล้ว ด้วยเหตุนั้นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเป็นต้องเลือกกล่องไปรษณีย์หรือซองไปรษณีย์รวมทั้งซองพลาสติกกันน้ำ ที่ได้คุณภาพเพื่อเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ถูกใส่ลงไปในกล่องหรือซองกันน้ำจะอยู่ในสภาพดี ถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพ ซึ่งพวกเราจะพาคุณไปดูวิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์กันเลย
.

.
1.เลือกซองไปรษณีย์หรือกล่องไปรษณีย์จากร้านค้าที่มีมาตรฐาน กล่องไปรษณีย์
ซึ่งจะมีผลให้มั่นอกมั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าจริงและกล่องหรือซองบรรจุภัณฑ์มีมาตรฐานพอเพียง ไม่บางหรือฉีกจนขาดง่าย
.

.
2.ราคามีความเหมาะสม
ควรจะเลือกกล่องหรือซองไปรษณีย์จากร้านที่มีราคาเหมาะสมไม่แพงหรือถูกกระทั่งเกินความจำเป็น ซึ่งราคาต้องเหมาะสมกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย
ซึ่งหากว่าคุณทำธุรกิจออนไลน์ประเภทใดก็ตาม การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าถือ เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นคุณจะต้องเลือกกล่องไปรษณีย์หรือ ซองไปรษณีย์ของร้านค้า ซองพลาสติก https://www.facebook.com/mybentofficial ซึ่งร้านค้าของเราเป็นร้านค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีซองไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์รวมทั้งซองพลาสติกหลายแบบหลายไซส์ให้เลือกยืนยันได้ว่าคุณสามารถเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ส่งให้กับลูกค้าได้ในทันที มาเลือกซื้อกล่องไปรษณีย์กับร้านเรา ยืนยันไม่ผิดหวัง เนื่องจากประสิทธิภาพเหมาะสมกับราคาอย่างไม่ต้องสงสัย
.

.
สนใจซองไปรษณีย์ หาซื้อได้ที่นี่
Fanpage ซองไปรษณีย์ https://www.facebook.com/mybentofficial

Tags : ซองไปรษณีย์,กล่องไปรษณีย์

11
SSRU กับประเทศไทย ทำไมต้องราชภัฏสวนสุนันทา เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เดิมรอบๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สวนสุนันทา" ถัดมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้จัดเป็นสถานศึกษาชื่อ "สถานที่เรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" ตอนวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2480 และก็เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501
.

.
 
 

ถัดมา ราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น "สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อปี พุทธศักราช 2535 กระทั่งกลายเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรวมทั้งปริญญาเอก อีกทั้งภาคธรรมดาแล้วก็ภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่นานาประการให้นิสิตได้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขาวิชา
.

.

นอกจากนั้น มรภ.สวนสุนันทา ยังมีวิทยาลัยนานาชาติและก็วิทยาลัยการจัดการ นิสิตสามารถเลือกเรียนได้มากมายทาง ทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต รวมทั้งระบบ Wire-less campus รับประกันทุกจุดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีระบบระเบียบฐานข้อมูล (Data base system) ด้านวิชาการและงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อการค้นหาแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานฉะนั้นการรับนิสิต การมอบตัวนักศึกษา การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาเล่าเรียน การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งหมด
.

.

และก็ในสภาพสังคมสมัยโลกาภิวัตน์และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็ตามจึงควรหาพันธมิตรและการสร้างเครือข่ายทั้งยังข้างในและต่างแดนและก็อีกทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากว่าอยากได้ใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดเงินลงทุนรวมทั้งค่าครองชีพสำหรับการลงทุนแล้วก็แลกเรียนรุ้เหล่านี้ฯลฯ
.

.

ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ทำข้อตกลงรวมทั้งความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ด้านจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมแรงร่วมมือปรับปรุงบุคคลาแขนกับภาครัฐ และก็ธุรกิจเอกชน อาทิเช่น บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานที่เรียนธุรกิจการอาหารไทยและก็นานาชาติ กรมผลักดันการปกครองท้องถิ่น อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ
.

.
 

นอกจากนั้น ssru ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างแดน ทำความร่วมมือทางวิชาการและการเล่าเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แล้วก็ออสเตรเลีย ได้จัดการศึกษาเล่าเรียนแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมือด้านวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher's Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland เป็นต้น
.

.
สนใจ ssru ติดต่อได้ที่นี่
Website สมัครเรียน ราชภัฏ https://ssru.ac.th/home

Tags : ssru,ราชภัฏ,สมัครเรียน ราชภัฏ

12
          ร้านกุญแจ กรุงเทพฯ โทร.0859446181 บริการเรื่องกุญแจทุกชนิด เปิดกุญแจรถยนต์ เปิดกุญแจบ้าน เปิดกุญแจเซฟ พร้อมบริการทำดอกกุญแจรถยนต์ ดอกกุญแจมอไซค์ ทำดอกกุญแจเซฟพร้อมเปิด เปลี่ยนรหัสเซฟ ตั้งรหัสเซฟ บริการตลอดเวลา ทุกที่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวดเร็ว ทันใจ ไม่มีเกี่ยงงาน พร้อมบริการตลอดเวลา
         ร้านกุญแจ บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยช่างกุญแจมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำกุญแจ เปิดกุญแจ ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย การให้บริการจบทุกงาน ไม่ต้องเรียกช่างจากที่อื่นมาเสริมให้เสียเงินหลายรอบ สามารถทำดอกกุญแจรถยนต์ทุกยี่ห้อ ทำดอกกุญแจรถมอไซค์ทุกรุ่น ดอกกุญแจหายหมดเราช่ายคุณได้ตลอดเวลา พร้อมกับรับกุญแจได้เลยที่หน้างงาน ใช้เวลาการทำไม่นาน เรามีเครืองลงโปรแกรมที่ทันสมัย ในการทำดอกกุญแจที่ฝังชิพ ระบบอิมโมบิไลเซอร์ และนำเครื่องลงโปรแกรมไปทำให้ได้ทุกที่ ไม่ต้องเสียเวลารอศูนย์บริการ ไม่ต้องรอถึงเช้า เราออกให้บริการทันที
สอบถามข้อมูลหรือต้องการทราบข้อมูลในการให้บริการ ได้ตลอดเวลา ที่
www.ร้านกุญแจ.net
Id line : anonton1976
Email : anonton1976@gmail.com
T.0859446181

13
          บริษัทคัมภีร์โปรเจคจำกัด
          บริษัทที่ให้บริการครบวงจร24ชั่วโมง บริการรถยกรถลาก เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ฉุกเฉิน ช่างกุญแจฉุกเฉิน เปิดกุญแจรถยนต์ เปิดกุญแจบ้าน เปิดกุญแจเซฟ ทำดอกกุญแจรถยนต์ ทำดอกมอไซค์ จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ราคาถูก ส่ง เปลี่ยนฟรี เคลื่อนย้ายรถทุกชนิด บริการทุกที่ ทุกเวลา กรุงเทพ-ปริมณฑล
ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาได้ตลอดเวลา ที่
www.คัมภีร์โปรเจค.com
Email : anonton1976@gmail.com
ID Line : anonton1976
T : 0859446181/0819849610

14
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4898

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)15
สุดยอดแนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6136

สุดยอดแนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
จำนวนหน้า 203 หน้า
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้เฉพาะตำแหน่งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้ทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกรับงานศุลกากร และความรูเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของขาราชการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/82

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 3772